Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 25.06.2019

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

Vyznání a život církve

Synodní rada podporuje uspořádání semináře k problematice sexuálního a jiných forem zneužívání moci (nejen) v církvi a pověřuje bratra Daniela Ženatého a bratra Pavla Pokorného ve spolupráci s ÚCK přípravou tohoto semináře. Termín: během listopadu/prosince 2019; naléhavě doporučena bude účast členům pastýřských rad a všem, kdo v církvi pracují s dětmi.

Synodní rada bere na vědomí zprávu manažera vydání nového evangelického zpěvníku bratra Pavla Hanycha za období III-V/2019 a souhlasí s navrženým harmonogramem. Setkání s bratrem Hanychem proběhne v září 2019.

Sbory a pracovníci

Synodní rada schvaluje změnu povolací listiny, na jejímž základě je bratr Radovan Rosický povolán za faráře FS ČCE v Roudnici nad Labem s účinností od 01.05.2019.

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Ludmily Míchalové Mikšíkové za farářku FS ČCE ve Strmilově na období od 01.09.2019 do 31.08.2024 na pracovní úvazek ve výši 70%.

Synodní rada uděluje bratru Petru Peňázovi dispens od setrvání na místě faráře ve FS ČCE ve Sloupnici do konce doby jeho povolání, tj. do 30.09.2021.

Synodní rada souhlasí s ukončením zaměstnaneckého poměru sestry Rut Kučerové dohodou ke dni 31.10.2019. Synodní rada si váží ochoty sestry Rut Kučerové i nadále podle potřeby sloužit v církvi, a proto souhlasí se zachováním její způsobilosti k ordinované službě jáhenky v ČCE.

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Jaromíra Strádala za faráře OS při ČCE v Potštejně na období od 01.09.2019 do 31.08.2024 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada uděluje bratru Pavlu Hanychovi osvědčení o způsobilosti k ordinované službě výpomocného kazatele z řad ostatních členů církve.

Synodní rada uděluje sestře Haně Pojezdné osvědčení o způsobilosti k ordinované službě výpomocné kazatelky z řad ostatních členů církve.

Zahraniční sbory

Synodní rada bere na vědomí zprávu bratra Pavla Šebesty z cesty do Peregu Mare (Rumunsko, červen 2019).

Synodní rada bere na vědomí zprávu bratra Michala Kitty z cesty do krajanských sborů v Polsku (červen 2019). Spolu s ním se cesty zúčastnili bratři Pavel Pokorný a Petr Grendel. Navštívili sbor v Husinci a ve Stroužném. Zdá se, že za poslední rok došlo v husineckém sboru k výraznému útlumu. Přesto se účastníci cesty shodli na tom, že věrnost a láska zbývajících husineckých je obdivuhodná a zaslouží si náš zájem i provázení. Ve Stroužném je duchovní život čilejší, Petr Grendel tam pravidelně čtyřikrát do roka jezdí a místní jsou za jeho službu velmi rádi, dobře si rozumějí. Naděje na obsazení vlastním farářem, o kterém se před časem mluvilo, se nenaplnily. Příběh protestantských Čechů v Polsku je obdivuhodný, zaslouží si naši pozornost a na lidské rovině oběma malým sborům smíme být vděčni za mnoho dobrého, co jsme skrze ně mohli přijímat.

Výchova a vzdělávání

Synodní rada schvaluje podporu pobytů krajanských dětí z Ukrajiny a pěti pobytů pro osoby s postižením. Akce se již dlouhodobě konají v Táboře J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí a jejich organizátorem je oddělení výchovy a vzdělávání ÚCK. Příspěvek v maximální výši 400 tis. Kč se uhradí z prostředků na podporu osvědčených projektů.

Hospodářské věci – vnitřní

Synodní rada souhlasí s navrženou alokací prostředků na vyhlášené výzvy diakonických a rozvojových projektů. Na výzvy v r. 2020 vyčlenila částku 6 mil. Kč, z toho 1,7 mil. Kč na Diakonickou výzvu, 1,7 mil. Kč na Rozvoj sborů a 2,6 mil. Kč na Inovativní výzvu. Výše prostředků je ročně snížena o 4 mil. Kč na plánovanou výstavu budov pro školy Evangelické akademie.

Ekumenické vztahy

Synodní rada se zabývala přípravou na setkání církevních vedení ČCE a Evangelické církve ve Falci (15.–17. srpna 2019) a návrhem témat ke společnému rozhovoru.

Diakonie

Synodní rada jmenuje členem dozorčí rady Diakonie ČCE pro funkční období od r. 2019 bratra Vladimíra Zikmunda.

Další jednání

Synodní rada se dále věnovala vnitřním hospodářským záležitostem sborů i církve, zprávám z jednání seniorátních výborů a z vizitací seniorátních výborů ve farních sborech, personálním otázkám, přípravám na ekumenická setkání a provozním a organizačním záležitostem.