Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 23.07.2019

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

Sbory a pracovníci

Synodní rada uděluje bratru Kamilu Vystavělovi dispens od setrvání na místě faráře ve FS ČCE v České Třebové do konce doby jeho povolání, tj. do 31.08.2021.

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Michala Šimka za faráře FS ČCE ve Mšeně u Mělníka na období od 01.09.2019 do 31.08.2024 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Daniela Freitingera za faráře FS ČCE v Domažlicích na období od 01.08.2019 do 31.07.2024 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Petra Tureckého za faráře FS ČCE v Pelhřimově-Strměchách na období od 01.09.2019 do 31.08.2024 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Elen Plzákové za farářku FS ČCE v Jimramově na období od 01.09.2019 do 31.08.2024 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Petra Chlápka za faráře FS ČCE v Novém Městě pod Smrkem na období od 01.07.2019 do 30.06.2024 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Olgy Mrázkové za farářku Druhého sboru ČCE v Praze 3 – Žižkově na období od 01.11.2019 do 31.10.2024 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada na základě proběhnuvšího rozhovoru uděluje sestře Evě Medkové osvědčení o ordinované službě výpomocné kazatelky z řad ostatních členů církve.

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Štěpána Janči za faráře FS ČCE v Krnově na období od 01.09.2021 do 31.08.2026 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada pověřuje sestru Ludmilu Míchalovou Mikšíkovou kaplanskou službou v Nemocnici České Budějovice od 01.09.2019 do 31.08.2023.

Synodní rada pověřuje sestru Olgu Mrázkovou kaplanskou službou v Nemocnici na Bulovce od 16.07.2019 do 15.07.2023.

Fakulta a bohoslovci

Synodní rada souhlasí se zapsáním bratra Aleše Zapletala mezi kandidáty služby v církvi.

Vzdělávání laiků

Synodní rada podporuje záměr vytvořit novou koncepci vzdělávání výpomocných kazatelů a ukládá komisi pro péči o výpomocné kazatele vypracovat návrh nové podoby vzdělávání.

Správa církve

Synodní rada bere na vědomí informaci seniora Ústeckého seniorátu ČCE Tomáše Matějovského o situaci ve FS ČCE v Duchcově, kde byla po úmrtí dosavadního kurátora rozhodnutím seniorátního výboru zastavena činnost staršovstva a k 01.07.2019 ustavena správní komise. Předsedou komise byl jmenován bratr Martin Bánoci (farář ve FS ČCE v Teplicích), místopředsedou seniorátní farář bratr Joel Ruml. Předseda a místopředseda se stávají statutárními zástupci sboru.

Jeronýmova jednota

Synodní rada stanovuje příspěvek na opravu a údržbu církevního majetku pro rok 2020 ve výši 1 157 600 Kč.

Výchova a vzdělávání

Synodní rada uděluje bratru Samuelu Hejzlarovi dlouhodobé studijní volno v termínu 01.09.–30.11.2019.

 Hospodářské věci – vnitřní

Jediný akcionář společnosti ČCE Reality a.s. souhlasí s tím, aby se jednání představenstva Společnosti konalo minimálně dvakrát ročně, pokud nebude důvod jednání svolat častěji. Jediný akcionář společnosti ČCE Reality a.s. dále bere na vědomí aktualizovanou evidenci pozemků ve vlastnictví Společnosti k datu 15.07.2019.

Ekumenické vztahy

Synodní rada bere na vědomí zprávu sestry Moniky Žárské z jejího působení v Radě česko-německého diskusního fóra. Mimo jiné zmiňuje své aktivity v rámci vytvořené pracovní skupiny, která měla za úkol připravit konferenci k výročí mistra Jana Husa v Kostnici. V rámci diskuzního fóra probíhá velmi dobrá spolupráce s biskupkou Dorotheou Greinerovou z Bayreuthu.

Synodní rada bere na vědomí zprávu sestry Jany Hofmanové ze setkání jihovýchodní skupiny Společenství evangelických církví v Evropě. Na setkání dorazilo okolo čtyřiceti delegátů; z českého prostředí byli přítomni pouze delegáti z ČCE. Hlavním tématem pro příštích několik let bude Církev a demokracie. Delegáti se věnovali dokumentu, který GEKE vydalo před volbami do EU. Hlavní přednášku měl prof. Dr. Christian Strecker o antickém pojetí demokracie.

Synodní rada vzala na vědomí zápis ze setkání zástupců ČCE se zástupci církevní oblasti Bayreuth Bavorské luterské církve (Weissenstadt, duben 2019).

Synodní rada bere na vědomí zprávu bratra Adama Csukáse ze studijní cesty do Skotska (červen 2019). Těžištěm jeho práce bylo archivní studium vztahů českých evangelíků se skotskými reformovanými ve druhé polovině 19. století. Kromě toho absolvoval šest konzultací s různými pracovníky Skotské církve.

Synodní rada bere na vědomí zprávu z rozloučení s odcházejícím biskupem rakouské luterské církve Michaelem Bünkerem (Vídeň, červen 2019).

Synodní rada bere na vědomí zprávu bratra Jonáše Zejfarta z Evropské konference v Utrechtu. Konference se zabývala novými formami církve. Synodní rada ukládá poradnímu odboru evangelizačnímu a misijnímu, aby se zprávou zabýval a předložil konkrétní návrhy pro práci povšechného sboru.

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení ÚCK vstoupit do jednání s organizátory pietního shromáždění ve Vazební věznici Pankrác s cílem zařazení představitele ČCE do programu pietního shromáždění k 70. výročí smrti Milady Horákové.

Synodní rada souhlasí s uvolněním bratra Štěpána Janči k službě ve Skotské presbyterní církvi v období od 01.08.2019 do 31.08.2021.

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení ÚCK, aby rozeslalo pozvání na evropskou konzultaci Noviny a Bible 25.–27.10.2019 v Budapešti kazatelům ČCE.

Evangelická akademie

Synodní rada souhlasí s předloženým Dodatkem č. 5 prováděcí dohody k rámcové Dohodě o spolupráci v oblasti církevního školství. Dodatek náleží ke smlouvě mezi Českou biskupskou konferencí a ČCE o spolupráci v oblasti církevního školství a řeší inflační nárůst plateb za poradenské a jiné služby.

Diakonie ČCE

Synodní rada jmenuje sestru Michaelu Albrechtovou členkou správní rady Diakonie ČCE na období od 01.08.2019 do 31.07.2025.

Další jednání

Synodní rada se dále věnovala vnitřním hospodářským záležitostem sborů i církve, zprávám z jednání seniorátních výborů, budoucnosti areálu Horského domova v Herlíkovicích a spolupráce se SEM Přátelé Herlíkovic, správě nemovitostí, personálním otázkám, přípravám na ekumenická setkání a provozním a organizačním záležitostem.