Sborová zásilka

Sborová zásilka 4/2019 - srpen

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte několik informací z Ústřední církevní kanceláře.

 

Úřední pošta:

  • Církevní zřízení a řády ve znění platném po 1. zasedání 35. synodu ČCE

Aktuální znění CZ, řádů a dalších předpisů je dostupné na www.evangnet.cz / ČCE / církevní zřízení

Upozornění: Aktuální verze prohlížeče Mozzila Firefox pro OS Windows (68.0.1) chybně zpracovává číslování seznamů. Pokud se při použití prohlížeče Firefox v řádech setkáte s chybným číslováním, použijte pro práci s řády některý z ostatních prohlížečů, které číslování zobrazují správně, např. Microsoft Edge, Google Chrome, Opera aj.

  • Nové bohoslužebné formuláře

Připomínáme vám usnesení loňského synodu č. 34 ohledně nových bohoslužebných formulářů. Přikládáme dopis SR z loňského srpna i samotné formuláře.

Synod uložil farářům/farářkám, sborům i seniorátům tyto formuláře i direktoria projednat na pastorálkách a na staršovstvech.

Seniorátní výbory pak do konce roku 2019 předají výsledky rozhovorů synodní radě.

Synodní rada seznámí s těmito výsledky synod v r. 2020.

 

 

Informativní pošta:

V březnu t. r. jsme ve sborové zásilce doporučili Vaší pozornosti projekty pořádání kurzů „Objevování křesťanství“ a „Objevování učednictví“ pod hlavičkou misijní organizace PROMISE CZ s vazbou na Slezskou církev evangelickou a. v.

PROMISE CZ letos připravila nový kurz Objevování křesťanství SOUL, který pomáhá představit Ježíše mladým lidem ve věku 15+. Kurzy SOUL jsou dobrodružnou výpravou Markovým evangeliem plnou her, Božího slova, videí, diskuzí nad Ježíšovými skutky a taky sdílení. Více informací naleznete na www.promisecz.org/soul.

Zároveň se pro letošní rok připravuje zkrácená verze kurzu Objevování křesťanství s novými videi. Na dokončení vydání je pořádána sbírka, do které se můžete zapojit.

Za poradní odbor synodní rady pro evangelizaci a misii Radim Žárský, farář v Semonicích

 

Další informace:

  • Připomínáme kontrolu údajů o vašem sboru na www.evangnet.cz pro přípravu sborového schematismu do Evangelického kalendáře 2020.
  • Volba poslanců ÚS JJ

Upozorňujeme, že na základě usnesení 2. zasedání 34. synodu č. 18 přešla kompetence volit poslance ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty ze synodu na konventy (viz čl. 6 Statutu JJ). Vzhledem k tomu, že funkční období poslanců ÚS JJ je čtyřleté a poslední volba synodem proběhla v r. 2016, měla by tato volba být na programu letošních zasedání konventů s tím, že poslanci zvolení konventy v r. 2019 se budou prvně účastnit ústředního shromáždění JJ na podzim (zpravidla září) 2020.

Ke dni 8. srpna 2019 byla provedena pravidelná aktualizace následujících tří manuálů určených pro kazatele a staršovstva farních sborů:

Velmi stručný průvodce začínajícího faráře právní džunglí

Uzavírání sňatků z hlediska řádů ČCE a českého právního řádu

Autorská práva – základní informace pro sbory ČCE

K žádným zásadním změnám v uplynulém roce nedošlo, přesto zejména kazatelům doporučujeme, aby si obsah těchto manuálů připomněli.

  • Statut Evangelické akademie

V návaznosti na usnesení 1. zasedání 35. synodu č. 16 (změna § 5 CZ) schválila synodní rada nové znění statutu Evangelické akademie. Statut je uveřejněn na www.ustredicce.cz / Vedení církve / Církevní organizace a fondy / Školy evangelické akademie

 

 

Se srdečným pozdravem a přáním pěkného léta

 

Jaromír Plíšek, vedoucí tajemník ÚCK