Informace  »  Pro sbory  »  Zprávy
https://www.ustredicce.cz/clanek/6478-Aktualizovane-informace-o-mimoradnych-opatrenich/index.htm

Aktualizované informace o mimořádných opatřeních

Postupné uvolňování preventivních opatření pomalu navrací život do kostelů a modliteben. Podmínky pro obnovu bohoslužebných i jiných shromáždění průběžně aktualizujeme na této stránce.

Nabízíme výčet opatření která je nutné dodržet v režimu postupného uvolňování preventivních opatření.  

Aktualizace 3. června 2020:

 • u akcí s dosavadním limitem do 300 osob se od pondělí 8. června povoluje účast až 500 osob

Aktualizace 27. května 2020:

 • změněny podmínky konání táborů a jiných pobytových akcí

Aktualizace 22. května 2020:

 • bohoslužby, vzdělávací akce, svatby, sborová shromáždění a kulturní akce lze od pondělí 25. května konat s účastí do 300 osob 

Veřejné bohoslužby

Veřejné bohoslužby lze konat:

 • od pondělí 25. května do neděle 7. června 2020 (včetně) s účastí do 300 osob
 • od pondělí 8. června 2020 s účastí do 500 osob

Bohoslužby lze konat za splnění následujících podmínek:

 • účastníci bohoslužeb dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
 • účastníci bohoslužeb si před vstupem do kostela povinně dezinfikují ruce,
 • účastníci bohoslužeb nosí roušku, vyjma okamžiku přijímání večeře Páně,
 • v rámci bohoslužeb se vynechá pozdravení pokoje a podávání rukou při vycházení z kostela,
 • kazatel, popř. též službukonající presbyter si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužeb, před vysluhováním večeře Páně a po něm,
 • délka bohoslužeb se při zachování bohoslužebného pořádku zbytečně neprodlužuje,
 • kostel je po bohoslužbách řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
 • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor.

Rozhodnutí, zdali se bohoslužby v daném sboru konat budou, je podle církevního zřízení a řádů naší církve v odpovědnosti staršovstva. Žádáme členy staršovstev, aby přitom pamatovali na to, že odpovědnost před státem nesou zejména farář (administrátor) a kurátor sboru.

 

Biblické hodiny, náboženství, schůze konfirmandů, mládeže a další vzdělávání

Vzdělávací akce lze konat:

 • od pondělí 25. května do neděle 7. června 2020 (včetně) s účastí do 300 osob
 • od pondělí 8. června 2020 s účastí do 500 osob

Akce je možné konat i bez roušky, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m.

 

Schůze staršovstev a seniorátních výborů a jiné schůze a shromáždění

Schůze a shromáždění lze konat za splnění následujících podmínek:

 • účastníci nosí roušku,
 • je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
 • je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

Schůze staršovstev a seniorátních výborů lze samozřejmě nadále konat i na dálku podle čl. 28 odst. 9 Jednacího a volebního řádu (JVŘ).

 

Svatby a pohřby

Svatby lze konat:

 • od pondělí 25. května do neděle 7. června 2020 (včetně) s účastí do 300 osob
 • od pondělí 8. června 2020 s účastí do 500 osob

...a to za splnění následujících podmínek:

 • účastníci s výjimkou snoubenců nosí roušku,
 • účastníci obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob,
 • po skončení obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek.

Pohřby lze konat bez omezení účasti. Jedinou povinností účastníků je nosit roušku.

 

Sborová shromáždění

Sborová shromáždění lze konat: 

 • od pondělí 25. května do neděle 7. června 2020 (včetně) s účastí do 300 osob
 • od pondělí 8. června 2020 s účastí do 500 osob

Pokud je to možné, doporučujeme konat sborová shromáždění až na podzim, určitě však v dostatečném předstihu před seniorátními konventy. To platí i v případě, že by mělo dojít k volbě staršovstva, příp. jeho části. Podle § 9 odst. 3 církevního zřízení totiž platí, že stávající starší vykonávají svůj úřad až do doby, kdy nová volba na jejich místo nabude platnosti. Sbor tudíž není bez staršovstva ani v případě, že starším již skončilo volební období.

Sbory se až do konání sborového shromáždění řídí rozpočtem, který schválilo staršovstvo jako podklad pro jednání sborového shromáždění. Zprávu o hospodaření a účetní závěrku za předchozí rok sborové shromáždění projedná a schválí, jakmile to bude možné. Pro účely celocírkevní statistiky se tyto výkazy odevzdávají ve stavu, v jakém je schválilo staršovstvo.

Sborové shromáždění je zapotřebí svolat bez zbytečného odkladu, je-li v plánu volba kazatele.

 

Povolávání kazatelů

Všechny synodní radou vydané pokyny k volbě zůstávají v platnosti. Pokud byl vydán pokyn k opakované volbě nejpozději 17. března 2020, platí i v tom případě, že kazatele nebylo možné zvolit nejpozději 5 měsíců před uplynutím doby, na kterou byl povolán. Volba se vykoná, jakmile to bude možné.

Synodní rada ode dne 5. května 2020 opět vydává pokyny k volbě.

 

Kulturní akce, Noc kostelů aj.

Konání kulturních akcí je povoleno od 25. května 2020, pokud počet účastníků ve stejný čas (ve vnitřních i venkovních prostorách) nepřesáhne 300 osob. Od pondělí 8. června se limit účastníkůl navyšuje na 500 lidí.

Pořádání takových akcí je možné za splnění následujících podmínek:

 • je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
 • je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;

Noc kostelů letos proběhne v posunutém termínu, konkrétně 12. června 2020, a to výhradně za dodržení výše uvedených ochranných opatření.

 

Pobytové akce, tábory

Letní akce a pobyty pořádané ústřední církevní kanceláří pro rok 2020 proběhnou za dodržování vyhlášených hygienických opatření.

Upozorňujeme, že pro sezonu 2020 platí hygienická nařízení i pro menší pobyty a tábory, kde dříve nebyla ohlašovací povinnost a nebylo nutné postupovat v souladu s povinnostmi uloženými zákonem zotavovacím akcím pro děti. Hygienická opatření pro tábory je možno nastudovat v tomto dokumentu

 

Jednotlivá mimořádná opatření můžete podrobněji sledovat také na stránkách Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR.