Informace  »  Pro sbory  »  Zprávy
https://www.ustredicce.cz/clanek/6478-Aktualizovane-informace-o-mimoradnych-opatrenich/index.htm

Aktualizované informace o mimořádných opatřeních

Sledujeme vývoj kolem mimořádných opatření proti šíření nemoci covid-19. Níže je uvádíme podle stavu ke dni 12. dubna 2021 (9.00 hod.).

V pochybnostech, které by mohly vyvstat při výkladu mimořádných opatření, se synodní rada kloní k větší obezřetnosti, k čemuž vyzývá i sbory a senioráty.

Aktualizace 8. 4. 2021 (18.00 hod.)  Ministerstvo zdravotnictví v úterý 6. dubna 2021 vydalo nové mimořádné opatření upravující – krom jiného – podmínky konání bohoslužeb a jiných akcí pořádaných církvemi. Máme za to, že toto opatření bylo vzhledem k předpokládanému konci nouzového stavu vydáno v rozporu s tzv. pandemickým zákonem, na kteroužto skutečnost ÚCK ČCE upozornila Ministerstvo zdravotnictví. Navzdory tomuto problému vyzýváme v souladu se zásadou zdrženlivosti sbory i senioráty, aby dodržovaly níže uvedená pravidla platná od pondělí 12. dubna 2021. O dalším vývoji budeme informovat. 

 

Testování duchovenských zaměstnanců ČCE – do odvolání

 • faráři, jáhnové, vikáři, jáhenští praktikanti a pastorační pracovníci jsou povinni podrobit se alespoň antigennímu testu v době od 30. března 2021 tak, aby nejpozději 6. dubna 2021 disponovali výsledkem testu, který není starší 7 dnů (tj. jsou povinni nechat se testovat každých 7 dnů)
 • výše uvedení duchovenští zaměstnanci se podrobí antigennímu testování hrazenému z veřejného zdravotního pojištění
 • pokud není veřejné antigenní testování v daném místě a čase k dispozici, podrobí se zaměstnanci antigennímu testu určenému k sebetestování; náklady na tyto testy hradí sbor, v němž daný zaměstnanec působí, přičemž
  • faráři, jáhnové a pastorační pracovníci se domluví na zakoupení testů se svým staršovstvem,
  • seniorátní kazatelé se seniorátním výborem,
  • celocírkevní kazatelé, vikáři a jáhenští praktikanti se sestrou Monikou Voženílkovou z ÚCK
 • výsledek testu jsou všichni zaměstnanci povinni oznámit zaměstnavateli na e-mail testovani@e-cirkev.cz, a to
  • v případě veřejného testování potvrzení od poskytovatele zdravotních služeb,
  • v případě sebetestování fotografii testu s návodem, v němž je popsán způsob vyhodnocování testu
 • v případě pozitivního testu jsou zaměstnanci povinni sdělit výsledek zaměstnavateli, bezodkladně se odebrat do místa svého bydliště a ohlásit výsledek svému praktickému lékaři (pokud není dostupný, ohlásí výsledek jinému praktickému lékaři nebo místně příslušné krajské hygienické stanici)
 • povinné testování se netýká
  • zaměstnanců, kteří překonali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace, nejeví žádné příznaky, a od prvního pozitivního PCR nebo antigenního testu neuplynulo více než 90 dnů – tito zaměstnanci zaměstnavateli zašlou na e-mail testovani@e-cirkev.cz potvrzení poskytovatele zdravotních služeb o překonání onemocnění (tj. laboratoře, praktického lékaře atp.)
  • zaměstnanců, kteří byli proti onemocnění COVID-19 očkováni 2 dávkami a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dnů – tito zaměstnanci zaměstnavateli zašlou na e-mail testovani@e-cirkev.cz certifikát Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování

Veřejné bohoslužby od pondělí 12. dubna 2021 do odvolání

 • bohoslužeb se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení
 • před vstupem do kostela/modlitebny si účastníci dezinfikují ruce
 • účastníci dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel
 • účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech
 • povinné alespoň chirurgické roušky, respirátory třídy FFP2/KN 95 nebo nanoroušky se důrazně doporučují 
 • povinnost nosit roušku se netýká osob přednášejících (např. kazatelů, zejména při kázání)
 • nedochází k hromadnému zpěvu (možnosti, jak nahradit společný zpěv, uvádíme v samostatném článku)

Individuální duchovní péče od pondělí 12. dubna 2021 do odvolání

 • je povolena
 • ve zdravotnických zařízeních na pracovištích, na kterých se poskytuje akutní lůžková péče, lze navštěvovat pouze nezletilé pacienty, pacienty s omezenou svéprávností, pacienty v hospicech a další pacienty v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění
 • ve zdravotnických zařízeních na pracovištích, na kterých se poskytuje dlouhodobá nebo následná lůžková péče, lze navštěvovat pacienty za podmínky, že osoba navštěvující pacienta se podrobí před zahájením návštěvy antigennímu testu s negativním výsledkem, přičemž tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy PCR nebo antigenní test s negativním výsledkem, nebo v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad, nebo mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní; osoba, která splní některou z uvedených podmínek, může navštěvovat pacienty za podmínky, že po dobu návštěvy používá respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu
 • v zařízeních sociálních služeb lze navštěvovat uživatele sociálních služeb za podmínky, že osoba navštěvující pacienta se podrobí před zahájením návštěvy antigennímu testu s negativním výsledkem, přičemž tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy PCR nebo antigenní test s negativním výsledkem, nebo v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad, nebo mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní; osoba, která splní některou z uvedených podmínek, může navštěvovat uživatele sociálních služeb za podmínky, že po dobu návštěvy používá respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu; v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele
 • v případě zamezení návštěv v rozporu s těmito výjimkami se můžete se svou stížnosti obrátit na veřejného ochránce práv

Sborová shromáždění, schůze staršovstev a seniorátních výborů od pondělí 12. dubna 2021 do odvolání

 • synodní rada doporučuje sborová shromáždění v současné epidemické situaci nekonat (více informací v dopise synodní rady ze dne 11. února 2021)
 • synodní rada doporučuje konat schůze staršovstev a seniorátních výborů on-line
 • sborová shromáždění a schůze staršovstev či seniorátních výborů lze konat, účastní-li se jich na jednom místě více než 10 osob, tak, že každá osoba používá chirurgickou roušku, respirátor třídy FFP2/KN 95 nebo nanoroušku; osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 m, s výjimkou členů domácnosti; účastník při vstupu do vnitřních prostor prokáže, že absolvoval nejdéle před 5 dny PCR test s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami antigenní test s negativním výsledkem, nebo mu byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní, nebo před nejvýše 90 dny prodělal onemocnění COVID-19, přičemž předseda prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní vstup do vnitřních prostor; sborového shromáždění se účastní nejvýše 50 osob

Svatby od pondělí 12. dubna 2021 do odvolání

 • obřadu se účastní max. 15 osob
 • povinné alespoň chirurgické roušky, respirátory třídy FFP2/KN 95 nebo nanoroušky se důrazně doporučují
 • povinnost nosit roušku se netýká osob přednášejících (např. kazatelů, zejména při kázání); dále pak snoubenců a svědků v průběhu sňatečného obřadu
 • nedochází k hromadnému zpěvu (možnosti, jak nahradit společný zpěv, uvádíme v samostatném článku)

Pohřby od pondělí 12. dubna 2021 do odvolání

 • obřadu se účastní max. 15 osob
 • povinné alespoň chirurgické roušky, respirátory třídy FFP2/KN 95 nebo nanoroušky se důrazně doporučují
 • povinnost nosit roušku se netýká osob přednášejících (např. kazatelů, zejména při kázání)
 • nedochází k hromadnému zpěvu (možnosti, jak nahradit společný zpěv, uvádíme v samostatném článku)

Jiné akce s jakoukoliv účastí od pondělí 12. dubna 2021 do odvolání

 • konají se pouze on-line; až na výjimky platí zákaz shromažďování více než 2 osob
 • platí i pro biblické hodiny pro děti i dospělé, vyučování náboženství, setkání mládeže atp. 

Provoz farní kanceláře – do odvolání

 • povinné alespoň chirurgické roušky, respirátory třídy FFP2/KN 95 nebo nanoroušky se důrazně doporučují
 • povinnost nosit roušku nemají zaměstnanci po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby
 • zaměstnanci farních sborů a seniorátů jsou povinni podrobit se testování obdobně jako duchovenští zaměstnanci (viz výše), přičemž zaměstnanci se pro tyto účely rozumí též osoby zaměstnané na DPP, DPČ nebo „na fakturu“, pokud vykonávají práci na pracovišti zaměstnavatele (sboru)

Povolávání kazatelek a kazatelů – do odvolání

V případě nejasností se obracejte na právníka ÚCK br. Adama Csukáse (pravnik@e-cirkev.cz).

 

Podoba shromáždění a dodržování opatření je v odpovědnosti staršovstva. Žádáme členy staršovstev, aby přitom pamatovali na to, že odpovědnost před státem nesou zejména farář (administrátor) a kurátor sboru.

Jednotlivá mimořádná opatření můžete podrobněji sledovat také na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.