Informace  »  Pro sbory  »  Zprávy
https://www.ustredicce.cz/clanek/6478-Aktualizovane-informace-o-mimoradnych-opatrenich/index.htm

Aktualizované informace o mimořádných opatřeních

Sledujeme vývoj kolem mimořádných opatření proti šíření nemoci covid-19. Níže je uvádíme podle stavu ke dni 2. srpna 2021 (12.00 hod.).

AKTUALIZACE 29. 6. 2021 (9.00 hod.). Povinné testování zaměstnanců končí 30. června 2021.

AKTUALIZACE 3. 6. 2021 (8.00 hod.). Upraveny podmínky konání sborových shromáždění, schůzí staršovstev a seniorátních výborů a podmínky povolávání kazatelů za mimořádných okolností.

 

Veřejné bohoslužby od neděle 1. srpna 2021 do odvolání

 • povinné respirátory třídy FFP2/KN 95 nebo nanoroušky 
 • povinnost nosit respirátor/nanoroušku se netýká osob přednášejících (např. kazatelů, zejména při kázání)
 • před vstupem do kostela/modlitebny si účastníci dezinfikují ruce a dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 1,5 metru
 • konají-li se bohoslužby mimo vnitřní prostory staveb, účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry

Individuální duchovní péče od úterý 8. června 2021 do odvolání

 • je povolena
 • ve zdravotnických zařízeních lze navštěvovat pacienty za podmínky, že osoba navštěvující pacienta se podrobí před zahájením návštěvy antigennímu testu s negativním výsledkem, přičemž tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 7 dnů před zahájením návštěvy PCR test s negativním výsledkem, nebo nejpozději 72 hodin před zahájením návštěvy antigenní test s negativním výsledkem, nebo v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad, nebo byly proti onemocnění COVID-19 očkovány a 1) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo 2) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo 3) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19; osoba, která splní některou z uvedených podmínek, může navštěvovat pacienty za podmínky, že po dobu návštěvy používá respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu
 • v zařízeních sociálních služeb lze navštěvovat uživatele sociálních služeb za podmínky, že osoba navštěvující pacienta se podrobí před zahájením návštěvy antigennímu testu s negativním výsledkem, přičemž tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 7 dnů před zahájením návštěvy PCR test s negativním výsledkem, nebo nejpozději 72 hodin před zahájením návštěvy antigenní test s negativním výsledkem, nebo v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad, nebo byly proti onemocnění COVID-19 očkovány a 1) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo 2) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo 3) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19; osoba, která splní některou z uvedených podmínek, může navštěvovat uživatele sociálních služeb za podmínky, že po dobu návštěvy používá respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu; v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele
 • v případě zamezení návštěv v rozporu s těmito výjimkami se můžete se svou stížnosti obrátit na veřejného ochránce práv

Sborová shromáždění, schůze staršovstev a seniorátních výborů od úterý 8. června 2021 do odvolání

 • režim pro konání veřejných bohoslužeb se uplatní též pro konání sborových shromáždění
 • schůze staršovstev a seniorátních výborů lze konat prezenčně s chirurgickými rouškami nebo respirátory třídy FFP2/KN 95, jinak bez dalších omezení
 • synodní rada povzbuzuje sbory, aby se jejich správní orgány a shromáždění začaly opět scházet prezenčně

Svatby od neděle 1. srpna 2021 do odvolání

 • svatební obřady lze
  • konat podle režimu pro konání veřejných bohoslužeb
  • konat ve vnitřních nebo vnějších prostorech za přítomnosti nejvýše 30 osob bez dalších omezení (avšak viz níže pravidla o ochranných prostředcích dýchacích cest)
  • konat ve vnitřních prostorech v max. počtu 1 000 osob, ve vnějších prostorech v max. počtu 2 000 osob, přičemž účastník (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) prokáže organizátoru, že absolvoval nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami antigenní test s negativním výsledkem, nebo byl proti onemocnění COVID-19 očkován a od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dní, nebo před nejvýše 180 dny prodělal onemocnění COVID-19; organizátor prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní účast na obřadu
 • v případě svateb konaných ve vnitřních prostorech jsou povinné respirátory třídy FFP2/KN95 nebo nanoroušky
 • v případě svateb konaných ve vnějších prostorech jsou respirátory třídy FFP2/KN95 nebo nanoroušky povinné, jsou-li účastníci akce od sebe vzdáleni méně než 1,5 m (s výjimkou členů domácnosti)
 • děti do 15 let mohou nosit i chirurgické roušky
 • povinnost nosit roušku se netýká osob přednášejících (např. kazatelů, zejména při kázání); dále pak snoubenců a svědků v průběhu sňatečného obřadu

Pohřby od neděle 1. srpna 2021 do odvolání

 • pohřební obřady lze
  • konat podle režimu pro konání veřejných bohoslužeb
  • konat ve vnitřních nebo vnějších prostorech za přítomnosti nejvýše 30 osob bez dalších omezení (avšak viz níže pravidla o ochranných prostředcích dýchacích cest)
  • konat ve vnitřních prostorech v max. počtu 1 000 osob, ve vnějších prostorech v max. počtu 2 000 osob, přičemž účastník (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) prokáže organizátoru, že absolvoval nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami antigenní test s negativním výsledkem, nebo byl proti onemocnění COVID-19 očkován a od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dní, nebo před nejvýše 180 dny prodělal onemocnění COVID-19; organizátor prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní účast na obřadu
 • v případě pohřbů konaných ve vnitřních prostorech jsou povinné respirátory třídy FFP2/KN95 nebo nanoroušky
 • v případě pohřbů konaných ve vnějších prostorech jsou respirátory třídy FFP2/KN95 nebo nanoroušky povinné, jsou-li účastníci akce od sebe vzdáleni méně než 1,5 m (s výjimkou členů domácnosti)
 • děti do 15 let mohou nosit i chirurgické roušky
 • povinnost nosit roušku se netýká osob přednášejících (např. kazatelů, zejména při kázání)

Akce pro osoby starší 18 let od neděle 1. srpna 2021 do odvolání

 • akce pro osoby starší 18 let lze
  • konat ve vnitřních nebo vnějších prostorech za přítomnosti nejvýše 20 osob bez dalších omezení (avšak viz níže pravidla o ochranných prostředcích dýchacích cest)
  • konat ve vnitřních prostorech v max. počtu 1 000 osob, ve vnějších prostorech v max. počtu 2 000 osob, přičemž účastník (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) prokáže organizátoru, že absolvoval nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami antigenní test s negativním výsledkem, nebo byl proti onemocnění COVID-19 očkován a od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dní, nebo před nejvýše 180 dny prodělal onemocnění COVID-19; organizátor prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní účast na akci
 • v případě akcí konaných ve vnitřních prostorech jsou povinné respirátory třídy FFP2/KN95 nebo nanoroušky
 • v případě akcí konaných ve vnějších prostorech jsou respirátory třídy FFP2/KN95 nebo nanoroušky povinné, jsou-li účastníci akce od sebe vzdáleni méně než 1,5 m (s výjimkou členů domácnosti)
 • děti do 15 let mohou nosit i chirurgické roušky

Akce pro děti a mládež do 18 let od neděle 1. srpna 2021 do odvolání

 • akce pro děti a mládež do 18 let (biblické hodiny pro děti, vyučování náboženství, setkání mládeže atp.) lze
  • konat ve vnitřních nebo vnějších prostorech za přítomnosti nejvýše 20 osob bez dalších omezení (avšak viz níže pravidla o ochranných prostředcích dýchacích cest)
  • konat ve vnitřních prostorech v max. počtu 1 000 osob, ve vnějších prostorech v max. počtu 2 000 osob, přičemž sbor vede evidenci účastníků pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a vedoucího akce (jméno a příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase konání akce (od kdy, do kdy), tuto evidenci sbor uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání akce; účastník (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) prokáže organizátoru, že absolvoval nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami antigenní test s negativním výsledkem, nebo byl proti onemocnění COVID-19 očkován a od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dní, nebo před nejvýše 180 dny prodělal onemocnění COVID-19; organizátor prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní účast na akci
 • v případě akcí konaných ve vnitřních prostorech jsou povinné respirátory třídy FFP2/KN95 nebo nanoroušky
 • v případě akcí konaných ve vnějších prostorech jsou respirátory třídy FFP2/KN95 nebo nanoroušky povinné, jsou-li účastníci akce od sebe vzdáleni méně než 1,5 m (s výjimkou členů domácnosti)
 • děti do 15 let mohou nosit i chirurgické roušky

Provoz farní kanceláře od úterý 8. června 2021 do odvolání

 • povinné alespoň chirurgické roušky, respirátory třídy FFP2/KN 95 nebo nanoroušky se důrazně doporučují
 • povinnost nosit roušku nemají zaměstnanci po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka
 • zaměstnanci farních sborů a seniorátů jsou povinni podrobit se testování obdobně jako duchovenští zaměstnanci (viz výše), přičemž zaměstnanci se pro tyto účely rozumí též osoby zaměstnané na DPP, DPČ nebo „na fakturu“, pokud vykonávají práci na pracovišti zaměstnavatele (sboru)

Povolávání kazatelek a kazatelů – do odvolání

 • 3. zasedání 35. synodu v květnu 2021 v církevních řádech zakotvilo možnosti povolávání kazatelů za mimořádných okolností, jimiž jsou 1) jmenování kazatele synodní radou při doložení souhlasného stanoviska staršovstva a seniorátního výboru, 2) volba na dálku mimo sborové shromáždění se souhlasem seniorátního výboru (jde o kodifikaci praxe stanovené v dopise synodní rady ze dne 20. října 2020)
 • synodní rada povzbuzuje staršovstva, aby svolávala volební sborová shromáždění obvyklým způsobem a sděluje, že žádosti o jmenování kazatele synodní radou došlé do ÚCK od pondělí 14. června 2021 projedná pouze za předpokladu, že staršovstvo doloží, že sborové shromáždění nelze vzhledem k povinným 2 m rozestupům svolat tak, aby se do daného kostela či modlitebny vešli členové sboru s hlasovacím právem v počtu, v jakém se obvykle scházeli na sborových shromážděním před začátkem epidemie

Letní tábory pro děti a mládež

 • informace o hygienicko-protiepidemických opatřeních Ministerstva zdravotnictví stanovených pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2021 naleznete zde

V případě nejasností se obracejte na právníka ÚCK br. Adama Csukáse (pravnik@e-cirkev.cz).

 

Podoba shromáždění a dodržování opatření je v odpovědnosti staršovstva. Žádáme členy staršovstev, aby přitom pamatovali na to, že odpovědnost před státem nesou zejména farář (administrátor) a kurátor sboru.

Jednotlivá mimořádná opatření můžete podrobněji sledovat také na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.