Informace  »  Pro sbory  »  Zprávy
https://www.ustredicce.cz/clanek/6478-Aktualizovane-informace-o-mimoradnych-opatrenich/index.htm

Aktualizované informace o mimořádných opatřeních

Sledujeme vývoj kolem mimořádných opatření proti šíření nemoci covid-19. Níže je uvádíme podle stavu ke dni 14. června 2021 (14.00 hod.).

AKTUALIZACE 3. 6. 2021 (8.00 hod.). Upraveny podmínky konání sborových shromáždění, schůzí staršovstev a seniorátních výborů a podmínky povolávání kazatelů za mimořádných okolností.

AKTUALIZACE 8. 6. 2021 (12.00 hod). Nově povinné respirátory třídy FFP2/KN 95 na bohoslužbách, svatbách a pohřbech (chirurgické roušky již nestačí), zmírněny podmínky prokazování bezinfekčnosti ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb, zpřesněny podmínky pro konání svateb a pohřbů, rozšířen počet osob, kteří se mohu zúčastnit akce pro osoby starší 18 let a akcí pro děti a mládež do 18 let; zmírněny podmínky pro používání ochranných prostředků dýchacích cest ve farních kancelářích (pouze v některých krajích).

 

Testování duchovenských zaměstnanců ČCE od pondělí 24. května 2021 do odvolání

 • faráři, jáhnové, vikáři, jáhenští praktikanti a pastorační pracovníci jsou povinni podrobit se alespoň jednou týdně antigennímu testu
 • výše uvedení duchovenští zaměstnanci se podrobí antigennímu testování hrazenému z veřejného zdravotního pojištění
 • pokud není veřejné antigenní testování v daném místě a čase k dispozici, podrobí se zaměstnanci antigennímu testu určenému k sebetestování; náklady na tyto testy hradí sbor, v němž daný zaměstnanec působí, přičemž
  • faráři, jáhnové a pastorační pracovníci se domluví na zakoupení testů se svým staršovstvem,
  • seniorátní kazatelé se seniorátním výborem,
  • celocírkevní kazatelé, vikáři a jáhenští praktikanti se sestrou Monikou Voženílkovou z ÚCK
 • výsledek testu jsou všichni zaměstnanci povinni oznámit zaměstnavateli na e-mail testovani@e-cirkev.cz, a to
  • v případě veřejného testování potvrzení od poskytovatele zdravotních služeb,
  • v případě sebetestování fotografii testu s návodem, v němž je popsán způsob vyhodnocování testu
 • v případě pozitivního testu jsou zaměstnanci povinni sdělit výsledek zaměstnavateli, bezodkladně se odebrat do místa svého bydliště a ohlásit výsledek svému praktickému lékaři (pokud není dostupný, ohlásí výsledek jinému praktickému lékaři nebo místně příslušné krajské hygienické stanici)
 • povinné testování se netýká
  • zaměstnanců, kteří překonali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace, nejeví žádné příznaky, a od prvního pozitivního PCR nebo antigenního testu neuplynulo více než 180 dnů – tito zaměstnanci zaměstnavateli zašlou na e-mail testovani@e-cirkev.cz potvrzení poskytovatele zdravotních služeb o překonání onemocnění (tj. laboratoře, praktického lékaře atp.)
  • zaměstnanců, kteří byli proti onemocnění COVID-19 očkováni a 1) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo 2) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo 3) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 – tito zaměstnanci zaměstnavateli zašlou na e-mail testovani@e-cirkev.cz doklad o provedeném očkování

Veřejné bohoslužby od úterý 8. června 2021 do odvolání

 • povinné respirátory třídy FFP2/KN 95 nebo nanoroušky 
 • povinnost nosit respirátor/nanoroušku se netýká osob přednášejících (např. kazatelů, zejména při kázání)
 • před vstupem do kostela/modlitebny si účastníci dezinfikují ruce a dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry
 • konají-li se bohoslužby mimo vnitřní prostory staveb, účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry

Individuální duchovní péče od úterý 8. června 2021 do odvolání

 • je povolena
 • ve zdravotnických zařízeních lze navštěvovat pacienty za podmínky, že osoba navštěvující pacienta se podrobí před zahájením návštěvy antigennímu testu s negativním výsledkem, přičemž tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 7 dnů před zahájením návštěvy PCR test s negativním výsledkem, nebo nejpozději 72 hodin před zahájením návštěvy antigenní test s negativním výsledkem, nebo v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad, nebo byly proti onemocnění COVID-19 očkovány a 1) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo 2) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo 3) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19; osoba, která splní některou z uvedených podmínek, může navštěvovat pacienty za podmínky, že po dobu návštěvy používá respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu
 • v zařízeních sociálních služeb lze navštěvovat uživatele sociálních služeb za podmínky, že osoba navštěvující pacienta se podrobí před zahájením návštěvy antigennímu testu s negativním výsledkem, přičemž tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 7 dnů před zahájením návštěvy PCR test s negativním výsledkem, nebo nejpozději 72 hodin před zahájením návštěvy antigenní test s negativním výsledkem, nebo v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad, nebo byly proti onemocnění COVID-19 očkovány a 1) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo 2) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo 3) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19; osoba, která splní některou z uvedených podmínek, může navštěvovat uživatele sociálních služeb za podmínky, že po dobu návštěvy používá respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu; v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele
 • v případě zamezení návštěv v rozporu s těmito výjimkami se můžete se svou stížnosti obrátit na veřejného ochránce práv

Sborová shromáždění, schůze staršovstev a seniorátních výborů od úterý 8. června 2021 do odvolání

 • režim pro konání veřejných bohoslužeb se uplatní též pro konání sborových shromáždění
 • schůze staršovstev a seniorátních výborů lze konat prezenčně s chirurgickými rouškami nebo respirátory třídy FFP2/KN 95, jinak bez dalších omezení
 • synodní rada povzbuzuje sbory, aby se jejich správní orgány a shromáždění začaly opět scházet prezenčně

Svatby od úterý 8. června 2021 do odvolání

 • svatební obřady lze
  • konat podle režimu pro konání veřejných bohoslužeb
  • konat ve vnitřních nebo vnějších prostorech za přítomnosti nejvýše 30 osob bez dalších omezení (avšak viz níže pravidla o ochranných prostředcích dýchacích cest)
  • konat ve vnitřních prostorech v max. počtu 200 osob, ve vnějších prostorech v max. počtu 500 osob, přičemž účastník akce (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) prokáže organizátoru, že absolvoval nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami antigenní test s negativním výsledkem, nebo byl proti onemocnění COVID-19 očkován a 1) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo 2) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo 3) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo před nejvýše 180 dny prodělal onemocnění COVID-19, přičemž se musí ve všech případech jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19; organizátor prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní účast na obřadu
 • v případě svateb konaných ve vnitřních prostorech jsou povinné respirátory třídy FFP2/KN95 nebo nanoroušky
 • v případě svateb konaných ve vnějších prostorech jsou respirátory třídy FFP2/KN95 nebo nanoroušky povinné, jsou-li účastníci akce od sebe vzdáleni méně než 2 m (s výjimkou členů domácnosti)
 • děti do 15 let mohou nosit i chirurgické roušky
 • povinnost nosit roušku se netýká osob přednášejících (např. kazatelů, zejména při kázání); dále pak snoubenců a svědků v průběhu sňatečného obřadu

Pohřby od úterý 8. června 2021 do odvolání

 • pohřební obřady lze
  • konat podle režimu pro konání veřejných bohoslužeb
  • konat ve vnitřních nebo vnějších prostorech za přítomnosti nejvýše 30 osob bez dalších omezení (avšak viz níže pravidla o ochranných prostředcích dýchacích cest)
  • konat ve vnitřních prostorech v max. počtu 200 osob, ve vnějších prostorech v max. počtu 500 osob, přičemž účastník akce (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) prokáže organizátoru, že absolvoval nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami antigenní test s negativním výsledkem, nebo byl proti onemocnění COVID-19 očkován a 1) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo 2) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo 3) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo před nejvýše 180 dny prodělal onemocnění COVID-19, přičemž se musí ve všech případech jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19; organizátor prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní účast na obřadu
 • v případě pohřbů konaných ve vnitřních prostorech jsou povinné respirátory třídy FFP2/KN95 nebo nanoroušky
 • v případě pohřbů konaných ve vnějších prostorech jsou respirátory třídy FFP2/KN95 nebo nanoroušky povinné, jsou-li účastníci akce od sebe vzdáleni méně než 2 m (s výjimkou členů domácnosti)
 • děti do 15 let mohou nosit i chirurgické roušky
 • povinnost nosit roušku se netýká osob přednášejících (např. kazatelů, zejména při kázání)

Akce pro osoby starší 18 let od úterý 8. června 2021 do odvolání

 • akce pro osoby starší 18 let lze
  • konat ve vnitřních nebo vnějších prostorech za přítomnosti nejvýše 10 osob bez dalších omezení (avšak viz níže pravidla o ochranných prostředcích dýchacích cest)
  • konat ve vnitřních prostorech v max. počtu 200 osob, ve vnějších prostorech v max. počtu 500 osob, přičemž účastník akce (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) prokáže vedoucímu, že absolvoval nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami antigenní test s negativním výsledkem, nebo byl proti onemocnění COVID-19 očkován a 1) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo 2) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo 3) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo před nejvýše 180 dny prodělal onemocnění COVID-19, přičemž se musí ve všech případech jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19; vedoucí prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní účast na akci
 • v případě akcí konaných ve vnitřních prostorech jsou povinné respirátory třídy FFP2/KN95 nebo nanoroušky
 • v případě akcí konaných ve vnějších prostorech jsou respirátory třídy FFP2/KN95 nebo nanoroušky povinné, jsou-li účastníci akce od sebe vzdáleni méně než 2 m (s výjimkou členů domácnosti)
 • děti do 15 let mohou nosit i chirurgické roušky

Akce pro děti a mládež do 18 let od úterý 8. června 2021 do odvolání

 • akce pro děti a mládež do 18 let (biblické hodiny pro děti, vyučování náboženství, setkání mládeže atp.) lze
  • konat ve vnitřních nebo vnějších prostorech za přítomnosti nejvýše 10 osob bez dalších omezení (avšak viz níže pravidla o ochranných prostředcích dýchacích cest)
  • konat ve vnitřních prostorech v max. počtu 200 osob, ve vnějších prostorech v max. počtu 500 osob, přičemž sbor vede evidenci účastníků pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a vedoucího akce (jméno a příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase konání akce (od kdy, do kdy), tuto evidenci sbor uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání akce; účastník akce (s výjimkou dítěte do 6 let věku) prokáže vedoucímu, že absolvoval nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami antigenní test s negativním výsledkem, nebo byl proti onemocnění COVID-19 očkován a 1) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo 2) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo 3) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo před nejvýše 180 dny prodělal onemocnění COVID-19, přičemž se musí ve všech případech jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19; vedoucí prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní účast na akci
 • v případě akcí konaných ve vnitřních prostorech jsou povinné respirátory třídy FFP2/KN95 nebo nanoroušky
 • v případě akcí konaných ve vnějších prostorech jsou respirátory třídy FFP2/KN95 nebo nanoroušky povinné, jsou-li účastníci akce od sebe vzdáleni méně než 2 m (s výjimkou členů domácnosti)
 • děti do 15 let mohou nosit i chirurgické roušky

Provoz farní kanceláře od úterý 8. června 2021 do odvolání

 • povinné alespoň chirurgické roušky, respirátory třídy FFP2/KN 95 nebo nanoroušky se důrazně doporučují
 • povinnost nosit roušku nemají zaměstnanci po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby; v případě Hlavního města Prahy, Ústeckého kraje, Jihomoravského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Středočeského kraje, Pardubického kraje, Královéhradeckého kraje, Olomouckého kraje, Moravskoslezského kraje a Karlovarského kraje po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti osoby jiné než spolupracovníka
 • zaměstnanci farních sborů a seniorátů jsou povinni podrobit se testování obdobně jako duchovenští zaměstnanci (viz výše), přičemž zaměstnanci se pro tyto účely rozumí též osoby zaměstnané na DPP, DPČ nebo „na fakturu“, pokud vykonávají práci na pracovišti zaměstnavatele (sboru)

Povolávání kazatelek a kazatelů – do odvolání

 • 3. zasedání 35. synodu v květnu 2021 v církevních řádech zakotvilo možnosti povolávání kazatelů za mimořádných okolností, jimiž jsou 1) jmenování kazatele synodní radou při doložení souhlasného stanoviska staršovstva a seniorátního výboru, 2) volba na dálku mimo sborové shromáždění se souhlasem seniorátního výboru (jde o kodifikaci praxe stanovené v dopise synodní rady ze dne 20. října 2020)
 • synodní rada povzbuzuje staršovstva, aby svolávala volební sborová shromáždění obvyklým způsobem a sděluje, že žádosti o jmenování kazatele synodní radou došlé do ÚCK od pondělí 14. června 2021 projedná pouze za předpokladu, že staršovstvo doloží, že sborové shromáždění nelze vzhledem k povinným 2 m rozestupům svolat tak, aby se do daného kostela či modlitebny vešli členové sboru s hlasovacím právem v počtu, v jakém se obvykle scházeli na sborových shromážděním před začátkem epidemie

Letní tábory pro děti a mládež

 • informace o hygienicko-protiepidemických opatřeních Ministerstva zdravotnictví stanovených pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2021 naleznete zde

V případě nejasností se obracejte na právníka ÚCK br. Adama Csukáse (pravnik@e-cirkev.cz).

 

Podoba shromáždění a dodržování opatření je v odpovědnosti staršovstva. Žádáme členy staršovstev, aby přitom pamatovali na to, že odpovědnost před státem nesou zejména farář (administrátor) a kurátor sboru.

Jednotlivá mimořádná opatření můžete podrobněji sledovat také na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.