Informace  »  Pro sbory  »  Zprávy
https://www.ustredicce.cz/clanek/6478-Aktualizovane-informace-o-mimoradnych-opatrenich/index.htm

Aktualizované informace o mimořádných opatřeních

Sledujeme vývoj kolem mimořádných opatření proti šíření nemoci covid-19. Níže je uvádíme podle stavu ke dni 13. ledna 2021 (20.00 hod.).

V pochybnostech, které by mohly vyvstat při výkladu mimořádných opatření, se synodní rada kloní k větší obezřetnosti, k čemuž vyzývá i sbory a senioráty.

Upozorňujeme, že matice opatření Protiepidemického systému ČR (PES) je pouze indikativní a při každé změně stupně je zapotřebí vyčkat nových mimořádných opatření příslušných orgánů veřejné moci.

 

Veřejné bohoslužby do neděle pátku 22. ledna 2021

 • bohoslužeb se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení
 • před vstupem do kostela/modlitebny si účastníci dezinfikují ruce
 • účastníci dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel
 • účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech
 • povinné roušky
 • povinnost nosit roušku se netýká osob přednášejících (např. kazatelů, zejména při kázání)
 • během bohoslužeb nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje
 • nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének (možnosti, jak nahradit společný zpěv, uvádíme v samostatném článku)

Individuální duchovní péče od pondělí 11. ledna 2021 do pátku 22. ledna 2021

 • je povolena
 • ve zdravotnických zařízeních na pracovištích, na kterých se poskytuje akutní lůžková péče, lze navštěvovat pacienty za podmínky, že osoba navštěvující pacienta 1) po dobu návštěvy používá respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, 2) návštěva trvá nejvýše 30 minut (s výjimkou návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění), a 3) návštěvy se v jeden čas účastní nejvýše dvě osoby
 • ve zdravotnických zařízeních na pracovištích, na kterých se poskytuje dlouhodobá nebo následná lůžková péče, lze navštěvovat pacienty za podmínky, že osoba navštěvující pacienta se podrobí před zahájením návštěvy antigennímu testu s negativním výsledkem, přičemž tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy PCR nebo antigenní test s negativním výsledkem, nebo v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad; osoba, která splní některou z uvedených podmínek, může navštěvovat pacienty za podmínky, že po dobu návštěvy používá respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu
 • v zařízeních sociálních služeb lze navštěvovat uživatele sociálních služeb za podmínky, že osoba navštěvující pacienta se podrobí před zahájením návštěvy antigennímu testu s negativním výsledkem, přičemž tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy PCR nebo antigenní test s negativním výsledkem, nebo v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad; osoba, která splní některou z uvedených podmínek, může navštěvovat uživatele sociálních služeb za podmínky, že po dobu návštěvy používá respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu; v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele
 • v případě zamezení návštěv v rozporu s těmito výjimkami se můžete se svou stížnosti obrátit na veřejného ochránce práv

Sborová shromáždění do pátku 22. ledna 2021

 • nekonají se

Konventy do pátku 22. ledna 2021

Svatby a pohřby do pátku 22. ledna 2021

 • obřadu se účastní max. 15 osob
 • povinné roušky
 • povinnost nosit roušku se netýká osob přednášejících (např. kazatelů, zejména při kázání); dále pak snoubenců a svědků v průběhu sňatečného obřadu
 • nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének (možnosti, jak nahradit společný zpěv, uvádíme v samostatném článku)

Schůze staršovstev a seniorátních výborů do pátku 22. ledna 2021

 • konají se pouze on-line

Jiné akce s jakoukoliv účastí do pátku 22. ledna 2021

 • konají se pouze on-line; až na výjimky platí zákaz volného pohybu osob
 • platí i pro biblické hodiny pro děti i dospělé, vyučování náboženství, setkání mládeže atp.

Provoz farní kanceláře

 • povinné roušky (v budovách)
 • povinnost nosit roušku nemají zaměstnanci po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracují-li takové osoby ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby

Povolávání kazatelek a kazatelů

Podoba shromáždění a dodržování opatření je v odpovědnosti staršovstva. Žádáme členy staršovstev, aby přitom pamatovali na to, že odpovědnost před státem nesou zejména farář (administrátor) a kurátor sboru.

Jednotlivá mimořádná opatření můžete podrobněji sledovat také na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.