Informace  »  Pro sbory  »  Zprávy

Zajímavá nabídka v rámci mezinárodního stipendijního programu

Evangelická luterská církev v Americe (ELCA) nabízí ČCE stipendia na studium, které má připravovat lidi na vedoucí role v církvi (ať už placené nebo dobrovolné).

Žadatel musí mít doporučení církve a po dokončení studia by se s ním mělo počítat na vedoucí roli v církvi. Průběh studia a zamýšlená role by zároveň měly zapadat do strategického plánu vysílající církve, tedy ČCE.

Možná stipendia jsou:

 • dlouhodobá: pro jednotlivce v akademických studijních programech, které trvají 12 měsíců nebo déle buď v domovské zemi žadatele nebo v její blízkosti nebo i v jiné části světa (například ve Spojených státech),
 • krátkodobá: pro jednotlivce, kteří hledají studijní programy kratší než 12 měsíců,
 • sabbatical: pro profesory či pedagogy, kteří chtějí během volna vyučovat v nějaké instituci v jiné části světa.

Protože jde o výzvu s velmi krátkou dobou podání (je třeba vyhotovit žádost nejpozději do 31.10) a s omezeným počtem žadatelů, je nutné ještě před vyplňováním žádosti (přihlášky), aby se žadatelé co nejdříve, nejpozději však do 30.9. spojili a možné stipendium pro sebe či jiné osoby konzultovali s Danielou Hamrovou - ekumena@e-cirkev.cz nebo 224 999 215. Vzhledem ke specifikům programu je nutné předem probrat možnosti a až následně vyplnit přihlášku.

 

O stipendiu:

 • Studium by mohlo začít nejdříve na podzim 2021. Stipendium je zamýšleno na studium v blízkém okolí uchazeče (např. v sousedních zemích), ale není vyloučeno stipendiem podpořit studia v USA nebo jinde;
 • v případě podání více žádostí za jednu organizaci je třeba uvést pořadí priorit;
 • podáním žádosti o stipendium ELCA a přijetím tohoto stipendia se žadatelé zavazují po jeho ukončení sloužit ve své církvi;
 • podobně se i vysílající církev zavazuje poskytnout příjemci stipendia vedoucí pozici (placenou nebo dobrovolnou), kde bude možno využít získané dovednosti. Samozřejmě je nutno přitom vzít v úvahu specifika jednotlivých církví.

Kritéria výběru:

 • Soulad s prioritami strategického vedení vysílající církve (jde o nejdůležitější kritérium);
 • závazek ke službě – žadatel se zavazuje, že bude po ukončení programu sloužit ve své církvi a církev se zavazuje, že žadateli poskytne příležitost k vedení;
 • kvalita žádosti – aby žádost byla úspěšná, je třeba ji vyplnit jasně a srozumitelně a je třeba doložit všechny potřebné přílohy;
 • potenciál vedení – je třeba doložit, že žadatel již byl nebo se chystá být ve vedoucí pozici v církvi;
 • regionální vyváženost – program usiluje o vyváženost napříč regiony;
 • genderová vyváženost – nejméně polovina stipendií bude poskytnuta ženám;
 • místo studia – program upřednostňuje uchazeče, kteří plánují studovat ve svých domovských zemích nebo v jejich okolí;
 • náklady – rozpočet stipendia je omezený a nemůže podporovat všechny, kdo se o něj uchází. V případě rovnosti faktorů pro výběr uchazeče dostane zpravidla přednost žádost s nižšími celkovými náklady.

O ELCA:

Více než 30 let Evangelická luterská církev v Americe spolupracuje se svými partnerskými církvemi a institucemi po celém světě a pomáhá poskytovat vzdělávací příležitosti pro zavedené a začínající pracovníky ve vedoucích pozicích. Českobratrská církev evangelická je partnerskou církví ELCA od r. 2018, proto je k tomuto programu přizvána.

V rámci International Leaders Program nabízí ELCA stipendia nadějným jednotlivcům, kteří jsou nominováni svými církvemi jako aktuální či potenciální osoby ve vedoucích funkcích. Program nabízí jedinečné stipendijní příležitosti, odlišné od většiny ostatních stipendijních programů, protože tato stipendia slouží k získání nebo posílení nezbytných znalostí a dovedností pro službu vedení v církvi.