Informace  »  Pro sbory  »  Zprávy

Granty na rok 2022

Byly vyhlášeny výzvy na podporu financování diakonických a rozvojových projektů (DaRP) farních sborů pro rok 2022. Na základě žádostí bude rozděleno přibližně 6 250 000 Kč.

Synodní rada ve spolupráci s grantovou komisí tímto vyhlašuje čtyři výzvy na podávání žádostí o podporu projektů pro rok 2022 v oblastech:

a) Rozvoj sborů, výchova a vzdělávání

b) Diakonická práce

c) Dlouhodobé inovativní aktivity

d) Sbory ČCE a životní prostředí

Podrobnější informace jsou uvedeny v jednotlivých výzvách, které najdete spolu s Pravidly grantového systému a ostatními dokumenty na webu ústředí ČCE.

Grantový systém opět umožní podávat žádosti na řešení projektů s trváním až 2 roky. Samozřejmě, že délka trvání projektů může být i kratší. U projektů rozvržených na více než jeden rok bude schválená podpora poskytována na každý kalendářní rok zvlášť.

Opět vyhlašujeme výzvu Dlouhodobé inovativní aktivity zaměřenou prioritně na zavádění nových dlouhodobých pravidelných aktivit nebo jejich inovování. Tato výzva má stanovenu nižší míru spolufinancování a zjednodušená kritéria hodnocení. Jejím cílem je motivovat žadatele k předkládání projektů zaměřených více na skutečně nový a inspirativní obsah než na stavební úpravy, vybavení apod.

Ve všech výzvách jsou zvýšeny částky podpory, o které lze žádat na jednotlivé roky realizace projektu. Rovněž jsou zvýšeny finanční limity některých typů uznatelných výdajů v rámci jednotlivých výzev. Může tedy dojít k situaci, že nebude možno uspokojit všechny žádosti, a že při jejich hodnocení bude nutno klást větší důraz na kvalitu záměru i zpracování žádosti. Upozorňujeme tedy na důležitost pečlivého zpracování žádostí, zejména s ohledem na plnění jednotlivých kritérií, respektování výdajových limitů a dodání všech povinných příloh uvedených ve výzvách.

Letos bude opět umožněno podávat žádosti přímo z webového rozhraní. Formuláře žádostí budou dostupné prostřednictvím Příručky pro žadatele o podporu z Grantového systému pro diakonické a rozvojové projekty ČCE pro rok 2022, která bude zveřejněna na webu ústředí ČCE nejpozději 15. července 2021.

Lhůta pro podávání žádostí je stanovena od 1. srpna do 30. září 2021.

V letošním roce nebude organizováno žádné školení pro zájemce o grantový systém. Věnujte proto pozornost textu výzev i školicím materiálům z předchozích let, které jsou k dispozici na webu ústředí ČCE (viz odkaz výše). Rovněž nabízíme individuální konzultace, které budou poskytovány dle domluvy. Dotazy posílejte na e-mailovou adresu granty@e-cirkev.cz.

Vzhledem k tomu, že v době schvalování projektů k podpoře z grantového systému na rok 2022 začíná funkční období nové synodní rady, budou zástupci nové synodní přizváni již ke schvalování žádostí doporučených grantovou komisí.

 

Ilustrační foto: facebook Granty ČCE