Nejbližší události (další můžete nalézt na Přihlášky.srcce.cz s možností on-line přihlášení)

23. 2.

Přástky na faře - únor

Horní Dubenky

VÝROBA SVÍČEK budeme vyrábět svíčky ze včelího vosku – z mezistěn, dekorativní gelové, z tuhého parafínu a zkusíme také odlévané svíčky z již použitého vosku

24. 2. — 1. 3.

Jarní tábor pro děti

Merklín u Přeštic

Jarní tábor pro děti.

26. 2. — 7. 5.

Angličtina pro sociální pracovníky

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Salmovská 8 120 00 Praha 2

Kurz je určen každému, kdo si potřebuje oživit nebo se naučit odborný jazyk z oblasti sociální práce. Předpokládaná úroveň jazyka je na úrovni B1 a výše. Během kurzu budeme pracovat s učebnicemi English for Social Workers a English for Social Services. Rozsah 20h. (10 x 2 hodiny) Kontakt: Petra Adámková, cdv@jabok.cz, tel.: 603 330 793.

1. — 3. 3.

Úvod do sociálního zemědělství

VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2, okolí Prahy

Sociální zemědělství je inovativní přístup, který sdružuje multifunkční zemědělství s integračním zaměstnáváním a sociálními a vzdělávacími službami na místní úrovni. Přispívá v rámci produkce zemědělského zboží k blahobytu a sociální integraci osob se specifickými potřebami a k rozvoji venkovských komunit. Kurz nabízí celkový přehled o historii a současnosti sociálního zemědělství v Evropě a v České republice, typologii farem a organizací, cílových skupin atd. sociálního zemědělství. Kurz se věnuje dalším tématům, která se váží k zemědělské farmě jako důležitému partnerovi místního rozvoje na venkově (WWOOF, KPZ, komunitní a sociální zahrady). Kurz nabízí široký prostor pro řešení konkrétních problémů z této oblasti. Součástí kurzu je exkurze na dvě sociální farmy.

2. 3. — 15. 6.

PEDAGOG VOLNÉHO ČASU kvalifikační kurz - soboty

VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání

5. 3.

Svátky Pesach nejsou Velikonoce, aneb o svátcích p

FS ČCE Praha 8-Libeň, U Pošty 6 (Palmovka)

Beseda s paní S. Wittmannovou. Řeč bude nejen o svátku pesah, ale i dalších židovských tradicích.

6. 3.

Popelec evangelíků

Kostel Milíče z Kroměříže, Donovalská 2331/53, Praha - Chodov

Pamatuj, že jsi prach - bohoslužby pokání s večeří Páně s popelcovým požehnáním, na začátku postího období, na popeleční středu 6. 3. 2019, v kostele Milíče z Kroměříže od 18.00 hodin. Jste zváni.

8. — 10. 3.

UNIT pro mládež

Plzeň

Křesťanská konference pro mládež v Plzni. Ekumenická.

8. 3. — 24. 5.

ASISTENT PEDAGOGA kvalifikační kurz - pátky

VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga podle paragrafu 3, odst. 2, písm. b) vyhlášky č.317/2005 Sb. – pro získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta pedagoga (přímá pedagogická činnost). Studium slouží k získání kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace. Absolvent kurzu dále získá kvalifikaci vychovatele (pokud je absolventem VOŠ nebo VŠ) a pedagoga volného času, který vykonává přímou dílčí pedagogickou činnost (vede zájmové kroužky). Rozsah 80h. Kontakt: Petra Adámková, cdv@jabok.cz, tel.: 603 330 793.

9. 3.

Blázen jsem ve své vsi

Akustický koncert Karla Vepřeka v evangelickém modlitebně v Chrástu

9. 3.

Základy komunikace s lidmi s demencí

VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Kurz se praktickou formou zaměřuje na objasnění tématu komunikace s cílovou skupinou osob s demencí. Věnuje se tématům, která jsou nezbytná pro pochopení procesu stárnutí, fungování mozku a paměti. Praktickou formou přiblíží účastníkům možnosti verbální a neverbální komunikace s lidmi s demencí, zaměří se na náročné situace v kontaktu a jejich možná řešení. Rozsah 8h. Kontakt: Petra Adámková, cdv@jabok.cz, tel.: 603 330 793.

15. — 16. 3.

Specifika práce s dětmi s podezřením na syndrom CA

VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Kurz Specifika práce s dětmi s podezřením na syndrom CAN a CAS bude založen na interakčním a zážitkovém principu, kde teoretické úvahy budou podávány pouze v nezbytné míře. V první části bude věnována pozornost výkladu základních pojmů, které se vztahují k tomuto tématu. V následující části se budeme stručně věnovat vývojovým charakteristikám dětí, jejichž znalost je stěžejní pro správné vedení rozhovoru s dítětem. Zohlednění etických zásad a právních norem při práci s dítětem - co mohu dítěti ze své pozice skutečně slíbit? Druhá část kurzu bude zaměřena zejména na praktické dovednosti komunikace s dítětem. Bude věnována otázkám vedení rozhovoru s dětmi se syndromem CAN a CAS, otázkám věrohodnosti jejich vyjádření, prostorám pro vedení rozhovoru s dítětem a některým vhodným technikám, které jsou pro tyto účely doporučované (např. dětská kresba apod.) Procvičovat se budou některé praktické nástroje při vedení rozhovoru - vymezení cíle spolupráce, pojmenování problému, hodnocení pokroku. Vymezení role, ve které se vůči dítěti nacházím. Rozsah 16h. Kontakt: Petra Adámková, cdv@jabok.cz, tel.: 603 330 793.

15. — 17. 3.

VENITE (vzdělávací seminář)

Poděbrady

Víkendové setkání mládeže, členů SOMu, aktivních mládežníků a dalších zájemců o práci s mládeží. Setkání je součástí vzdělávacího projektu VENITE. Hlásit se můžete viz odkaz níže. Projekt organizuje Celocírkevní porada mládeže s oddělením mládeže ÚCK ČCE a externí spolupracovníci.

21. 3.

Martin Prudký: Svaté války ve Starém zákoně

Sborový sál u Klimenta (3.p.), Klimentská 18, Praha 1

o vztahu náboženství a násilí podle Písma. Večer s hostem, starozákonníkem z ETF UK.

22. — 24. 3.

Porada zástupců mládeže ze seniorátů

Olomouc (farní sbor, Blahoslavova 916/1)

Letošní porada mládeže bude volební. Proto prosíme všechny SOMy, aby se zamyslely, kdo z řad mládeže bude kandidovat do Celocírkevního odboru mládeže (COM) a vyslaly své delegáty. Součástí programu bude také volba zástupců na Synod. POZOR: Hlaste sebe a své delegáty do 1.3. 2019. Zprávy ze seniorátů posílejte též do 1.3. 2019 na mladez@e-cirkev.cz.

23. 3.

Přástky na faře - březen

Horní Dubenky

TKANÍ praktická ukázka práce na tkalcovském stavu zn. Pařík + vyzkoušíme si různé techniky tkaní – na rámu, na kolíkovém stavu, na tkacím kroužku (kumihimo) a špulce (dutinkách)

23. 3.

Rodinné sportovní odpoledne

Přeštice

Sportovní odpoledne pro celou rodinu.

29. — 30. 3.

Nocování na faře

Horní Dubenky

Dobrodružství pana Wellingtona - kdo je hrdina a jak je důležitá svoboda? Jak se pozná přítel? .....více v odkazu

29. — 31. 3.

VENITE (vzdělávací seminář)

Brno

Víkendové setkání mládeže, členů SOMu, aktivních mládežníků a dalších zájemců o práci s mládeží. Setkání je součástí vzdělávacího projektu VENITE. Hlásit se můžete viz odkaz níže. Projekt organizuje Celocírkevní porada mládeže s oddělením mládeže ÚCK ČCE a externí spolupracovníci.

1. — 8. 4.

Komunikace s nemotivovaným klientem

Salmovská 8, Praha 2, 120 00

Rozvoj profesních dovedností při práci s klientem (obzvláště při navazování a udržení spolupráce). Reflektované využívání vlastní motivace k práci a při práci s klientem. Porozumění vztahu motivace, potřeb a hodnot. Praktické využití v práci s klienty a zlepšování vlastních komunikačních dovedností při získávání klienta ke spolupráci. Rozsah 16h. Kontakt: Petra Adámková, cdv@jabok.cz, tel.: 603 330 793.