Ústřední církevní kancelář  »  agenda  »  archiv

Ústřední církevní archiv

Ústřední archiv Českobratrské církve evangelické (ÚA ČCE) spravuje archivní fondy vzešlé z působnosti ústředních orgánů ČCE a jejích předchůdkyň, tedy evangelických církví augšpurského a helvétského vyznání v Čechách a na Moravě před rokem 1918. Z rozsáhlejších církevně-správních fondů jsou zde deponovány také některé fondy seniorátní, vztahující se k činnosti seniorátů před i po roce 1918, dále pak část archivního materiálu církevních ústavů a církví zřízených školních institucí, fondy spolkové a pozůstalosti některých osobností činných na poli církve.

V archivu se nenalézají fondy jednotlivých sborů ani jimi zřízených evangelických škol. Tyto archiválie patří do péče farních sborů ČCE. Rovněž podklady pro genealogické studium závislé na matričních záznamech je třeba hledat jinde, a to v síti státních archivů.

 

- Badatelna

- Archivní fondy

- Publikace a výstavy

Kontakt

Mgr. Adéla Šmilauerová, Ph.D.

Vedoucí oddělení

Mgr. Adéla Šmilauerová, Ph.D.

Odborná archivářka

PhDr. Eva Fialová

Pracovní doba: 1. a 3. pátek v měsíci.

Správa a pořádání archivních fondů bývalé Deutsche evangelische Kirche in Böhmen, Mähren und Schlesien (DEKiBMS), předaných jako depozitum do I. oddělení Národního archivu.

Archivářka

Vendula Zejfartová

Badatelna

Provozní doba badatelny v měsících září - červen:

 

čtvrtek: 12:30 – 16:00

pátek: 9:30 - 12:00, 12:30 – 16:00

 

V měsíci červenci a srpnu je badatelna z provozních důvodů uzavřena.

 

Do badatelny je nutné se předem objednat na adrese: zejfartova@e-cirkev.cz, případně telefonicky na čísle: 224 999 231.