Ústřední církevní kancelář  »  agenda  »  spisovna

Spisová služba

Pracovník zodpovědný za vedení spisovny usměrňuje a koordinuje spisovou službu. Spisovna přejímá v pravidelných předávkách již uzavřené agendy synodní rady a jednotlivých oddělení ústřední církevní kanceláře a po uplynutí jejich skartačních lhůt připravuje v součinnosti s Ústředním církevním archivem skartační řízení, ve kterém dochází k rozdělení dokumentů na dokumenty určené k trvalému uložení v archivu a dokumenty určené k likvidaci. Spravované dokumenty jsou předkládány nebo půjčovány pouze členům synodní rady a zaměstnancům kanceláře.

Referent spisovny je zároveň koordinátorem spisové služby pro seniorátní úřady a farní sbory. Jako základní pomůcka pro spisovou službu těchto institucí slouží spisový a skartační řád /proklik na SSŘ/ a spisový plán /proklik na SP-SV a SP-FS/. Pomoc referenta spisovny seniorátním úřadům a farním sborům je blíže specifikována ve směrnici o spisové službě /proklik na směrnici/. Jedná se o činnost spojenou jednak s vedením spisové služby, jednak s pořádáním seniorátních a sborových archivů, případně o pomoc a poradu při jejich záměru předat svoje archivní fondy do sítě státních archivů.

Pracovník spisovny zodpovídá za vedení evidence smluv a dohod a přiděluje všem vydávaným publikacím konkrétní číslo ISBN.

 

Mgr. Miroslava Fůrová

Referentka

Mgr. Miroslava Fůrová

Úřední hodiny: pondělí až pátek 8:00 – 12:00.

Agenda ISBN

Mezinárodní standardní číslo knihy, zkráceně ISBN (International Standard Book Number) je alfanumerický kód určený pro jednoznačnou identifikaci knižních vydání. Protože se jedná o jedinečný znak, ulehčuje jeho použití v knize objednávání knih v knižním velkoobchodě, jejich distribuci, vyplácení autorských honorářů a napomáhá při vyhledávání v knihovnách.

Zastřešující organizací pro správu ISBN je Agentura ISBN Národní knihovny v ČR, viz http://www.nkp.cz/. V roce 2007 se ČCE stala účastníkem systému. Přidělené číslo má tvar 978-80-87098-XX-X.

Z členství plyne povinnost označovat všechny vydavatelské projekty Českobratrské církve evangelické (brožury, CD-ROM, knihy, monografie, sborníky, zpěvníky aj.) číslem ISBN a dále odevzdávat celkově pět povinných výtisků do sítě státních knihoven /podrobnosti viz příloha ISBN/. 

Ústřední církevní archiv žádá farní sbory, aby věnovaly jeden výtisk také ústřední archivní knihovně. Nabízíme možnost zaslat dva povinné výtisky pro Národní knihovnu v Praze a výtisk pro náš archiv najednou, při čem se postaráme o doručení povinných výtisku do NK ČR.

Přidělování konkrétního čísla ISBN se děje prostřednictvím žádosti u zaměstnance spisovny, resp. zaměstnance pověřeného správou agendy ISBN. Jedinou povinností žadatele je vyplnit tabulku /viz níže příloha/ s údaji o vydávané knize. Údaje jsou následně posílány do Národní agentury ISBN v ČR, která je zveřejňuje v měsíčníku O.K. – ohlášené knihy.