Vedení církve  »  Církevní organizace a fondy  »  Jeronýmova jednota

Jeronýmova jednota

Jeronýmova jednota je součástí Českobratrské církve evangelické a jejím posláním je podporovat finančně obnovu a výstavbu církevních budov nebo i nákladného vybavení, jako jsou např. varhany. Vznikla v roce 1918 oddělením od podpůrného spolku Gustava Adolfa. První sbírku vykonala v roce 1919.

Shromažďuje a spravuje tyto finanční prostředky:

1. povinné sbírky vyhlášené každým rokem farním sborům:

- Sbírka darů – probíhá v jarních měsících, dosahuje výše cca 3 miliony korun a je určena na pokrytí žádostí o dary. Třetina výnosu zůstává v seniorátu, zbytek putuje na ústředí Jeronýmovy jednoty, kde je podle potřeby přerozdělen

- Hlavní dar lásky – sbírka vyhlášená na Velikonoční neděli je určena na jediný nejvýznamnější projekt. Dosahuje výše cca 800 000 korun

- Jubilejní toleranční dar – sbírka vyhlášená v říjnu ke Dni reformace slouží k posílení fondu, ze kterého se poskytují půjčky. Výnos je cca 450 000 korun

2. dary od zahraničních dárců a podpůrných organizací

3. finanční prostředky na činnosti, jejichž výši každoročně určuje synodní rada

Jeronýmova jednota jednou za rok poskytuje dary a během celého roku půjčky na naléhavé stavební projekty církevních sborů, které by samy tyto náklady nemohly unést. Také pomáhá při vyřízení dotací např. poskytnutím půjčky na předfinancování dotace. Vede evidenci nemovitého majetku sborů.

V roce 2016 se ústřední shromáždění Jeronýmovy jednoty konalo v polovině září v Krnově. Byly pokryty všechny žádosti v celkové výši 3 916 000. Shromáždění rozhodlo např. o podpoře projektů: rekonstrukce fary v Lysé nad Labem, výměna oken na faře v Mostě-Litvínově, oprava střechy kostela v Telči, přístavba ke kostelu v Hranicích nebo elektroinstalace, oprava interiéru kostela a odstranění vlhkosti na Vsetíně-Dolním sboru.

Výnos sbírky darů bývá dvakrát až třikrát nižší než by bylo potřeba pro vyhovění všem žádostem, přestože se pokryjí částečně i z jiných zdrojů a kombinací s půjčkou, musí se mnohé žádosti krátit nebo i odmítnout. Rozhodování je složité a je nezbytné při něm znát přesné informace o stavu věcí, finančních možnostech sboru, také podíl obětavosti sboru atd.

 

Činnost Jeronýmovy jednoty

Ústřední shromáždění Jeronýmovy jednoty se letos konalo ve FS Děčín ve dnech 8.-9. září.

Žádosti o dary a půjčky

Žádosti o dary nebo půjčky se podávají do kanceláře Jeronýmovy jednoty na předepsaných formulářích přes seniorátní představenstvo Jeronýmovy jednoty.

Ústřední kancelář projedná v běžném roce pouze žádosti o dary došlé do kanceláře Jeronymovy jednoty do 30. 6.

Užití finančních podpor na projekty sborů je následně kontrolováno.

Žádosti o dotaci z Ministerstva kultury nebo o dar GAW se vypracovávají a podávají podle pokynů kanceláře Jeronýmovy jednoty.

Hlavní dar lásky

Splátky půjček