Vedení církve  »  Církevní organizace a fondy  »  Jeronýmova jednota

Žádosti o dary a půjčky

Žádosti o dary nebo půjčky se podávají do ústřední církevní kanceláře Jeronýmovy jednoty na předepsaných formulářích přes příslušný seniorát (vyjádření seniorátního výboru, seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty) a to následně:

- žádosti o půjčky (z fondu JTD, půjčky na předfinancování dotace) se mohou podávat v průběhu celého roku.

- žádosti o dary se podávají jednou za rok. Na seniorát musí dojít do výročního seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty (jinak žádost nebude projednána) a s jejich doporučením jsou žádosti předány na ústředí Jeronýmovy jednoty a to do 30.6.. Ústřední představenstvo Jeronýmovy jednoty následně žádosti projedná a připraví pro výroční zasedání ústředního shromáždění, které se koná vždy v září.

Užití finančních podpor na projekty sborů je následně kontrolováno a každý sbor, který obdržel dar, je povinen předložit ústřední církevní kanceláři Jeronýmovy jednoty do půl roku po vyčerpání daru vyúčtování využití poskytnutých finančních prostředků (viz formulář vyúčtování dar, formulář využití daru).

Žádosti o dary z jiných zdrojů (ze zahraničí):

- z Projekt-katalogu GAW se vypracovávají a podávají podle pokynů kanceláře Jeronýmovy jednoty.

- z jiných zahraničních zdrojů (z HEKSu – Švýcarsko aj. z Kulatého stolu) přes ekumenické oddělení ústřední církevní kanceláře

U zahraničních darů vyúčtování se předkládá dle pokynů kanceláře Jeronýmovy jednoty a ekumenického oddělení (formuláře vyúčtování dárci obdrží).

Hana Kurešová

Referentka Jeronýmovy jednoty

Hana Kurešová

Jeronýmova jednota

Jeronýmova jednota je součástí Českobratrské církve evangelické a jejím posláním je podporovat finančně obnovu a výstavbu církevních budov nebo i nákladného vybavení, jako jsou např. varhany. Vznikla v roce 1918 oddělením od podpůrného spolku Gustava Adolfa. První sbírku vykonala v roce 1919.

Shromažďuje a spravuje tyto finanční prostředky:

1. povinné sbírky vyhlášené každým rokem farním sborům:

- Sbírka darů – probíhá v jarních měsících, dosahuje výše cca 3 miliony korun a je určena na pokrytí žádostí o dary. Třetina výnosu zůstává v seniorátu, zbytek putuje na ústředí Jeronýmovy jednoty, kde je podle potřeby přerozdělen

- Hlavní dar lásky – sbírka vyhlášená na Velikonoční neděli je určena na jediný nejvýznamnější projekt. Dosahuje výše cca 800 000 korun

- Jubilejní toleranční dar – sbírka vyhlášená v říjnu ke Dni reformace slouží k posílení fondu, ze kterého se poskytují půjčky. Výnos je cca 450 000 korun

2. dary od zahraničních dárců a podpůrných organizací

3. finanční prostředky na činnosti, jejichž výši každoročně určuje synodní rada

Jeronýmova jednota jednou za rok poskytuje dary a během celého roku půjčky na naléhavé stavební projekty církevních sborů, které by samy tyto náklady nemohly unést. Také pomáhá při vyřízení dotací např. poskytnutím půjčky na předfinancování dotace. Vede evidenci nemovitého majetku sborů.

V roce 2016 se ústřední shromáždění Jeronýmovy jednoty konalo v polovině září v Krnově. Byly pokryty všechny žádosti v celkové výši 3 916 000. Shromáždění rozhodlo např. o podpoře projektů: rekonstrukce fary v Lysé nad Labem, výměna oken na faře v Mostě-Litvínově, oprava střechy kostela v Telči, přístavba ke kostelu v Hranicích nebo elektroinstalace, oprava interiéru kostela a odstranění vlhkosti na Vsetíně-Dolním sboru.

Výnos sbírky darů bývá dvakrát až třikrát nižší než by bylo potřeba pro vyhovění všem žádostem, přestože se pokryjí částečně i z jiných zdrojů a kombinací s půjčkou, musí se mnohé žádosti krátit nebo i odmítnout. Rozhodování je složité a je nezbytné při něm znát přesné informace o stavu věcí, finančních možnostech sboru, také podíl obětavosti sboru atd.

 

Ústřední evidence nezcizitelných nemovitostí ČCE

Databáze nezcizitelných nemovitostí Českobratrské církve evangelické.

Činnost Jeronýmovy jednoty

Ústřední shromáždění Jeronýmovy jednoty se letos konalo ve FS Děčín ve dnech 8.-9. září.

Hlavní dar lásky

Splátky půjček