Vedení církve  »  Církevní organizace a fondy  »  Personální fond

Personální fond

Personální fond zajišťuje finanční prostředky na mzdy, na úhradu vedlejších mzdových nákladů dle obecně platných právních předpisů a nákladů souvisejících s penzijním připojištěním nebo životním pojištěním kazatelů a pracovníků ústřední církevní kanceláře a s poskytováním jídelních kuponů.

Příjmy Personálního fondu tvoří:

- pravidelné odvody všech církevních sborů, v nichž pracují kazatelé řádně ustanovení církví a odměňovaní v rámci jejího hospodaření

- výnosy jmění shromážděného v Personálním fondu

- výnosy Sbírky solidarity sborů

- dary tuzemských a zahraničních fyzických a právnických osob

- dotace, příspěvky a další platby ze státního rozpočtu s výjimkou těch, které jsou výslovně účelově vázány ke konkrétním účelům odlišným od účelu Personálního fondu

- část výnosů hospodaření s majetkem povšechného sboru určená rozhodnutím synodu

Ze solidárních prostředků jsou hrazeny:

- příspěvky farním sborům, které se nečekaně ocitly ve finanční tísni a nejsou schopny provést povinný odvod do Personálního fondu

- odvod za podporované a misijní místo, pokud synod nestanoví jinak.

Personální fond spravuje správní rada Personálního fondu na základě zmocnění, které jí uděluje synodní rada ČCE.

Více informací >>>