Ústřední církevní kancelář  »  Dokumenty  »  Péče o nemovitosti

Celocírkevní zdroje pro podporu stavebních záměrů

Celocírkevní zdroje pro podporu financování stavebních záměrů sborů Českobratrské církve evangelické

Při přípravě financování vlastních stavebních záměrů se sbory ČCE mohou ucházet o využití těchto možností podpory za strany ústředí církve:

 

1. Jeronýmova jednota

Jeronýmova jednota (JJ) spravuje finanční prostředky na podporu církevních sborů, které lze použít na stavební práce (opravy a údržba), vybavení (např. na varhany) a také na výstavbu nových církevních objektů, které jsou nebo se mají stát majetkem některého ze sborů ČCE. Podpora poskytovaná JJ má formu daru nebo půjčky.

Dary poskytované Jeronýmovou jednotou:

Obvyklý typ daru je poskytován z prostředků shromážděných k tomu účelu celocírkevní „sbírkou darů“, k nimž je každoročně přidávána určitá částka vyčleněná z prostředků poskytovaných církvi státem v rámci majetkového vyrovnání. Obvyklá výše daru se pohybuje orientačně v rozmezí od 30 do max. 600 tisíc Kč.

Některé žádosti o dar jsou v rámci procesu schvalování orgány Jeronýmovy jednoty doporučeny k financování ze zahraničních zdrojů; v takovém případě se pak může režim schvalování a následného vyúčtování daru v některých jednotlivostech lišit. Zvláštní režim má rovněž tzv. „Hlavní dar lásky“ (HDL), poskytovaný každoročně na jeden vytipovaný projekt, jehož výše závisí na výtěžku zvláštní celocírkevní sbírky. V uplynulých letech se obvykle pohybovala mezi cca 800 a 900 tisíc Kč.

 

Půjčky poskytované Jeronýmovou jednotou:

Obvyklý typ půjčky je poskytován z prostředků shromážděných k tomu účelu celocírkevní sbírkou na tzv. „Jubilejní toleranční dar“ JTD, jejímž prostřednictvím je každoročně posilován příslušný fond. Půjčky jsou poskytovány jako bezúročné, jejich výše je obdobná jako v případě poskytovaných darů.

Žádat lze rovněž o krátkodobé půjčky na předfinancování dotací poskytnutých z fondů EU a z dalších veřejných zdrojů.

Způsob předkládání a vyřizování žádostí o podporu formou daru nebo půjčky je popsán na stránkách JJ (http://jeronymovajednota.cz/), kde jsou uvedeny i veškeré další informace o JJ a o zdrojích finančních prostředků, s nimiž JJ hospodaří.

 

 

2. Zápůjčky seniorátním a farním sborům z prostředků spravovaných personálním fondem

Synodní rada může seniorátním a farním sborům poskytnout z prostředků provozní části Personálního fondu zápůjčky za účelem předfinancování nebo spolufinancování dotací či grantů, nákupů, oprav či modernizací nemovitostí. Podmínky poskytování zápůjček seniorátním a farním sborům upravuje Statut personálního fondu, čl. 8 a 9 (viz přílohu č. 1 této informace).

Žádost o zápůjčku s uvedením všech informací dokládajících splnění stanovených podmínek adresuje žadatel synodní radě, která žádost posoudí a vyřídí ve spolupráci s ÚCK a s investičním výborem SR.

 

 

3. Bankovní úvěr

K předfinancování projektů, na které obdrží církevní sbor investiční dotace nebo granty z fondů EU nebo z jiných veřejných zdrojů, lze využít také bankovní úvěr předjednaný povšechným sborem s Českou spořitelnou a.s. Poskytnutí bankovního úvěru může být v těchto případech zajištěno ručením povšechným sborem. Podmínky sjednávání bankovních úvěrů sborů jsou podrobněji uvedeny v usnesení 1. zasedání 34. synodu č. 79 (viz přílohu č. 2 této informace).

Zájemci o sjednání tohoto typu bankovního úvěru mohou obracet na samostatného referenta ÚCK pro investice.

 

 

4. Fundraising

Informace o možnostech získání investičních dotací nebo grantů z fondů EU nebo z jiných veřejných zdrojů mohou sbory získat z pravidelného monitoringu dotačních příležitostí, rozesílaných oddělením fundraisingu ÚCK sborům, které o tuto službu projevily zájem. Sbor může kdykoli požádat oddělení fundraisingu ÚCK o zařazení mezi adresáty tohoto monitoringu nebo o individuální konzultaci.

 

 

5. Diakonické a rozvojové projekty (DaRP)

Prostředky vyčleněné usnesením 1. zasedání 34. synodu č. 77 na podporu tzv. Diakonických a rozvojových projektů nejsou primárně určeny na stavební projekty. Podle čl. 3 odst. 3 Pravidel grantového systému pro Diakonické a rozvojové projekty mohou být náklady na stavební práce z poskytovaných grantů financovány pouze v míře nezbytné pro dosažení hlavních cílů projektu, který musí splňovat kritéria stanovená uvedenými pravidly a upřesňovaná každoročně vydávanými výzvami.

Pravidla, výzvy i veškeré další informace ke grantovému systému jsou k dispozici na adrese https://www.ustredicce.cz/rubrika/814-Ustredni-cirkevni-kancelar-Dokumenty-Grantovy-system/index.htm .

 

Příloha č. 1

Výňatek ze statutu Personálního fondu

Čl. 8 Zápůjčky sborům zajištěné zástavním právem

 1. Synodní rada může seniorátním a farním sborům za podmínek stanovených tímto článkem poskytnout z prostředků provozní části Personálního fondu zápůjčky za účelem předfinancování nebo spolufinancování dotací či grantů, nákupů, oprav či modernizací nemovitostí. Maximální výše všech zápůjček poskytnutých dle tohoto článku všem sborům nesmí v žádném okamžiku překročit 12 miliónů Kč.
 2. Podmínkou poskytnutí zápůjčky dle tohoto článku je zajištění zápůjčky zástavním právem zřízeným ve prospěch povšechného sboru k nemovitostem, jejichž hodnota dosahuje 100% výše zápůjčky. Zástavou nemohou být nezcizitelné nemovitosti.
 3. Maximální výše zápůjčky či zápůjček poskytnutých jednomu sboru nesmí v součtu v jednom okamžiku překročit 5 miliónů Kč. Pod podmínkou souhlasu ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty, správní rady PF a investičního výboru synodní rady může být limit dle předcházející věty zvýšen až na 10 miliónů Kč.
 4. Nepředloží-li sbor synodní radě závaznou nabídku banky na poskytnutí úvěru, týkající se předmětného záměru, nesmí maximální výše zápůjčky překročit 500 000 Kč. Pod podmínkou souhlasu ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty, správní rady PF a investičního výboru synodní rady může být limit dle předcházející věty zvýšen až na 1 milion Kč.
 5. Předloží-li sbor synodní radě závaznou nabídku banky na poskytnutí úvěru, týkající se předmětného záměru, je synodní rada oprávněna sboru zápůjčku poskytnout za úrok ve výši 70 až 90 % úroku nabídnutého sboru bankou. Úrokovou sazbu synodní rada stanoví na návrh investičního výboru synodní rady.
 6. Nepředloží-li sbor synodní radě závaznou nabídku banky na poskytnutí úvěru, týkající se předmětného záměru, stanoví výši úroku synodní rada na návrh investičního výboru synodní rady.
 7. Splatnost zápůjčky stanoví synodní rada na návrh investičního výboru synodní rady. Stanovená doba splatnosti zápůjčky nesmí překročit 10 let.
 8. Synodní rada je oprávněna, na základě doporučení investičního výboru synodní rady, zvýšit limity uvedené v čl. 8, bodech 1 a 7 až o 50 %.

 

Čl. 9 Zápůjčky sborům zajištěné budoucími příjmy Jeronýmovy jednoty

 1. Ústřední představenstvo Jeronýmovy jednoty může seniorátním a farním sborům za podmínek stanovených tímto článkem a na základě souhlasu správní rady PF a investičního výboru synodní rady poskytnout z prostředků provozní části Personálního fondu zápůjčky za účelem předfinancování nebo spolufinancování dotací či grantů, nákupů, oprav či modernizací nemovitostí anebo jiných smysluplných stavebních projektů.
  Maximální výše všech zápůjček poskytnutých dle tohoto článku všem sborům nesmí v žádném okamžiku překročit 12 miliónů Kč. Smlouvu o poskytnutí zápůjčky uzavírá s příslušným seniorátním či farním sborem jménem povšechného sboru synodní rada.
 2. Úrokovou sazbu stanoví ústřední představenstvo Jeronýmovy jednoty na základě návrhu investičního výboru synodní rady.
 3. Splatnost zápůjčky stanoví ústřední představenstvo Jeronýmovy jednoty po dohodě se správní radou PF a investičním výborem synodní rady. Stanovená doba splatnosti zápůjčky nesmí překročit 5 let.
 4. Veškeré splátky zápůjček poskytnutých dle tohoto článku, s jejichž zaplacením se sbor dostane do prodlení, budou do Personálního fondu vráceny z prostředků Jeronýmovy jednoty, a to vždy nejpozději do 6 měsíců po splatnosti každé jednotlivé splátky.
 5. Postupem dle odst. 4 tohoto článku lze z prostředků Jeronýmovy jednoty do Personálního fondu v každém kalendářním roce poskytnout maximálně 15 % sbírky darů vybrané v předcházejícím kalendářním roce.
 6. Sbor, za který Jeronýmova jednota vrátila splátku či splátky zápůjčky Personálnímu fondu postupem dle odst. 4 tohoto článku, je povinen částku odpovídající takto vrácené splátce či splátkám zaplatit povšechnému sboru na účet Jeronýmovy jednoty, a to včetně úroku sjednaného v rámci poskytnutí výpůjčky.
 7. Po dobu, po kterou je sbor v prodlení se splněním svých dluhů dle odst. 4 tohoto článku, sbor nesmí obdržet žádnou jinou zápůjčku, dar či jiné plnění z žádných prostředků povšechného sboru anebo příslušného seniorátního sboru a nesmí mu být poskytnuty ani žádné příspěvky ze solidárních prostředků.
 8. Po dobu, po kterou je vyčerpán limit dle odst. 5 tohoto článku anebo vyčerpání tohoto limitu hrozí, nesmí být poskytovány žádné nové zápůjčky dle tohoto článku.

 

 

Renata Roubalová

Referentka Jeronýmovy jednoty

Renata Roubalová